کمال الدین عبدالله ایف / عبدالرحیم احمد پروان

تاریخ در سیمای قهرمانا

نویسنده، دانشمند و شخصیت اجتماعی افغانستان خلیل الله خلیلی (1907 – 1987) داستان تاریخی ای را زیر نام “عیاری از خراسان – امیر حیب الله خان خادم دین رسول الله”، قهرمان این اوچرک (زنده گینامه) به نگارش درآورده است. از آنجایی که این نوشته به اساس چشمدید های خود خلیلی نگاشته شده، یکی از آثار گرانبهای

نوشتاری در این عرصه به شمار می رود. بر خلاف بسیاری از نویسنده گان افغان، خلیلی با حبیب الله خان همنوایی دارد و او را یکی از قهرمانان جنبش اسلامی آسیای میانه می داند.

Continue reading کمال الدین عبدالله ایف / عبدالرحیم احمد پروان

Contagious Jihad: Turmoil in Central Asia

This book focuses on the impact of the Afghanistan-Pakistan conflict and recent large-scale military operations against Taliban militants and international jihadis on the neighboring independent Central Asian states. The study will provide policymakers with comprehensive historical background Continue reading Contagious Jihad: Turmoil in Central Asia

Золото благородной Бухары

30 сентября 2011 года известный таджикский историк, научный сотрудник Центра изучения таджиков мира при ТГНУ Камол АБДУЛЛАЕВ опубликовал статью “Кому достанется золото эмира Бухары?”. Материалов на эту тему в интернете и литературе вообще очень много, и один смелее другого в предположениях. Однако именно эта статья показалась нам наиболее обстоятельной, и стала толчком для разработки сюжета, который мы предлагаем здесь как инвестиционный пакет. Continue reading Золото благородной Бухары

Central Asian Emigres in Afghanistan: First Wave (1918-1932) Part I

Events that took place in Central Asia from 1918 to 1931 in the wake of the Bolshevik Revolution–the fall of the White Army, the defeat of nationalist and Muslim movements, and the establishment of Soviet rule with the cruelty and violence peculiar to “socialism”–caused the mass emigration of people of various cultural traditions and national and political orientations. Continue reading Central Asian Emigres in Afghanistan: First Wave (1918-1932) Part I

Таджикская диаспора в Афганистане: между германским молотом и большевистской наковальней

«Большинство эмигрантов занималось мирной жизнью, стараясь не нарушать предписаний Корана, сохранять и развивать свою религию. Эмиграция, в целом, предпочитала молитву политическому действию. Наряду с политически пассивным  и нейтральным большинством в Афганистане были и непримиримые, к которым относились бывшие эмирские чиновники, приверженцы Ибрагимбека, а также более светские, мобильные и политически активные лидеры типа Фузайл Максума, Continue reading Таджикская диаспора в Афганистане: между германским молотом и большевистской наковальней

История в лицах. Последний мангыт

Культурным центром региона Средней Азии начала ХХ века являлась, несомненно, Священная Бухара (Бухорои Шариф). Это был не просто знаменитейший город, столица самого крупного государства региона. Это был символ величия веры для мусульман всего Среднего Востока и Южной Азии. На протяжении тысячи лет Бухара была средоточием удивительной персо-мусульманской культуры. Придворная историография Continue reading История в лицах. Последний мангыт

История в лицах. Балджувон: Смерть «летучего голландца Востока»

Ровно 85 лет назад в Балджувоне, что на севере Куляба, в яростной схватке с отрядом Красной Армии оборвалась жизнь генерала Энвера Паши, одного из трех правителей Турции периода Первой мировой войны. Предлагаемый вашему вниманию отрывок из готовящейся к публикации монографии таджикского историка Камолудина Абдуллаева Continue reading История в лицах. Балджувон: Смерть «летучего голландца Востока»

История в лицах. «Наполеон из Локая». Часть II

Эмигранты из Средней Азии бежали, главным образом, в Афганистан. С начала 1920-х до 1930-х гг. около полумиллиона узбеков, таджиков, туркмен, киргизов и казахов спасались от большевиков на левом берегу Аму-Дарьи. Состоятельная часть эмиграции, однако, не собиралась надолго задерживаться в отсталом и неспокойном Кабуле. Ее представители обращались в английское посольство в Кабуле и далее – в Пешавар. Continue reading История в лицах. «Наполеон из Локая». Часть II

История в лицах. «Наполеон из Локая». Часть I

Ибрагимбек. Это имя более десяти лет держало в напряжении Красную Армию и власти Таджикистана и всей Средней Азии. В судьбе этого человека отразилась сложная и противоречивая история народов Средней Азии. В Таджикистане, Узбекистане, Афганистане Ибрагимбек для кого-то – презренный бандит, жестокий и безграмотный дикарь. Другие произносят его имя с восхищением, гордятся им как национальным героем, долгие Continue reading История в лицах. «Наполеон из Локая». Часть I